DOKUM

Direktleverans av avtal. dokument m.m.

E-post leverans

Leverans inom 24h

Betala med Klarna

E-post leverans

Leverans inom 24h

Dokument, avtal m.m

Sanningsförsäkran vid upphandling

*” anger obligatoriska fält

1
2
3
Organisation
Härmed försäkras på heder och samvete att:

{Namn organisation:194}

• inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande och inte tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud

• inte är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom

• inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa detta

• har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i det egna landet eller i Sverige, eller

• inte i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts i aktuell inbjudan

Om förhållandena ändras under denna period ska mottagande part snarast informeras om detta.

459 kr

En sanningsförsäkran är ett skriftligt dokument som bifogas till en anbudsförfrågan vid en offentlig upphandling.

Mer information

Sanningsförsäkran upphandling mall

I en sanningsförsäkran ska anbudsgivaren intyga att den inte är är dömd för brott, som i annat fall skulle innebära uteslutning ur anbudsprocessen för offentlig upphandling, samt att dess ekonomiska förhållanden inte faller inom ramen för uteslutning. Enligt reglerna ska anbudsgivaren eller dess företrädare även intyga att denne inte har gjort sig skyldig till allvarliga fel inom rollen för sin yrkesutövning. Anbudsgivaren skickar in sin sanningsförsäkran till den upphandlande myndigheten eller enheten, tillsammans med övrig dokumentation som ska bifogas i anbudsförfrågan.

Vem ska skriva under en sanningsförsäkran?

En sanningsförsäkran som intygar att leverantören inte ska uteslutas enligt någon av uteslutningssgrunderna i brottskatalogen i 13 kap. 1 § LOU ska inkludera leverantörens företrädare. I svenska aktiebolag är företrädarna i normalfallet styrelsens ledamöter och suppleanter, verkställande direktören och eventuella externa firmatecknare. Omständigheter i det enskilda fallet kan dock innebära att ytterligare personer ingår i denna krets.

En del upphandlande myndigheter ber leverantören att endast inkomma med en sanningsförsäkran, omfattande samtliga av leverantörens företrädare. Den person som hos leverantören är behörig att skriva under den sanningsförsäkran intygar på heder och samvete inte bara avseende sig själv, utan även avseende övriga företrädare